Chirurgia plastyczna Kujawsko-Pomorskie

Dr n. med. Ewa Dobrska
ul. Lęborska 7 85-728 Bydgoszcz Tel. 052 361-69-10 Fax. 052 345-29-99